Archiwa autora: ZNP Czestochowa

Nauczyciele/ki przedszkoli, jest akcja! Piszemy do senatorów!

Dodatek-za-wychowawstwoNowelizacja Karty Nauczyciela (obecnie procedowana w Sejmie) pozbawia nauczycieli przedszkoli dodatku za wychowawstwo! To skandaliczne wykluczenie! Dlatego prosimy nauczycieli przedszkoli, aby kierowali do Senatu RP listy, e-maile:

Domagamy się wpisania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (w art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 34a ust. 1 Karty Nauczyciela) zapisu o dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli.

Sprawa jest pilna, bo w tym tygodniu Sejm przyjmie nowelizację ustawy Karta Nauczyciela, a w najbliższym czasie nowelizacja będzie procedowana w Senacie!

Kontakt do Senatu RP:

https://www.senat.gov.pl/kontakt/spis-telefonow/kontakt/

Protest włoski

Protest-2019

Od 29 kwietnia br. Sekretariat ZG ZNP rekomenduje włoski protest: pracujemy tylko tyle, ile zobowiązują nas do tego przepisy prawa oświatowego i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu naszej pracy i co zapewnia nam pracodawca.

Zawieszamy strajk, ale nie protest! Trwa spór zbiorowy!

W ramach czasu pracy realizujemy zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, jak również inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły. Czas ten przeznaczamy także na przygotowanie się do zajęć, samokształcenie i doskonalenie zawodowe. Uczestniczymy w przeprowadzaniu egzaminów w swojej szkole i rekrutacji do szkół.

Pamiętajmy, że katalog zadań wykonywanych przez nauczycieli określa między innymi statut szkoły. Nie wykonujmy zatem zadań, które nie zostały ujęte w przyjętych przez rady pedagogiczne statutach.

Jednocześnie ponownie przeanalizujmy nasze statuty. Być może należy je „odchudzić”, bowiem zadania nauczycieli wynikające z zapisów w nich zawartych, w połączeniu z innymi obowiązkami nauczycieli, znacznie przekraczają 40-godzinny czas pracy. Rada pedagogiczna ma prawo do przygotowania i uchwalenia (w przypadku braku rady szkoły) zmian w statucie.

Wykonujmy nasze obowiązki w sposób drobiazgowy!

Państwowa Inspekcja Pracy nie może ingerować w spory zbiorowe

W związku z napływającymi do Zarządu Głównego ZNP informacjami, w myśl których inspektorzy pracy dokonują kontroli szkół i placówek oświatowych dotyczących przebiegu sporów zbiorowych, niniejszym informujemy, iż Państwowa Inspekcja Pracy w żadnym zakresie nie jest uprawniona do:

  1. badania legalności sporu zbiorowego,
  2. badania, czy żądania przedstawione przez związki zawodowe mogą być przedmiotem sporu zbiorowego,
  3. badania, czy związek zawodowy jest uprawniony do wszczęcia sporu zbiorowego,
  4. badania, czy referendum strajkowe zostało przeprowadzone prawidłowo,
  5. badania, czy strajk został przeprowadzony zgodnie z prawem,
  6. ingerowania w przebieg sporu zbiorowego (wydawania wytycznych, zaleceń oraz instruowania pracodawcy lub związku zawodowego itp.).

Czytaj dalej

Przyłapaliśmy oświatową „S”

Oświatowa-S-21.11.2018[1]

Niestety, przykro nam to pisać, bo to przecież nauczyciele, ale oświatowa „Solidarność” mija się z faktami!

Wbrew twierdzeniom zawartym w komunikacie KSOiW NSZZ „Solidarność” z 16.11.2018 nie jest prawdą, że jej przewodniczący Ryszard Proksa „ostro skrytykował” regulaminy oceny na posiedzeniu zespołu trójstronnego 7 listopada br. Co więcej, w trakcie tego posiedzenia nie poparł on wniosku ZNP o rozszerzenie porządku obrad zespołu o punkt dotyczący problemów związanych z nową formułą oceniania nauczycieli.

W komunikacie tym „Solidarność” pisze również, że „na tym spotkaniu nie było przewodniczącego ZNP Sławomira Broniarza”. Nie było, ponieważ od początku w pracach zespołu bierze udział z naszej strony wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i kilkuosobowy zespół specjalnie powołany w tym celu przez Prezydium ZG ZNP, a składający się z nauczycieli, prawników i ekspertów, o czym informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Czytaj dalej

List do Kolegów i Koleżanek z oświatowej „Solidarności”

Związek Nauczycielstwa Polskiego dostrzega fakt podjęcia decyzji przez oświatową „Solidarność” o zorganizowaniu pikiety przeciwko działaniom Anny Zalewskiej w sobotę, 15 września.

Czekaliśmy na ten krok długo. My od dwóch lat protestujemy intensywnie – sami zorganizowaliśmy strajk, referendum szkolne, 50-tysięczną manifestację, liczne pikiety – i cieszymy się, że w końcu dostrzegliście skalę złych decyzji Anny Zalewskiej.

Teraz, 22 września Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie protestował w ramach ogólnopolskiej akcji OPZZ „Polska potrzebuje wyższych płac!”. Domagamy się wzrostu płac nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, wycofania niekorzystnych dla nauczycieli rozwiązań w zakresie oceny i awansu, zwiększenia nakładów na edukację oraz dymisji Anny Zalewskiej.

Uważamy, że zorganizowanie protestu, choć w różnych terminach, ale w tej samej sprawie, jest sygnałem do podjęcia wspólnych działań. Dlatego, kierując się nadrzędnym interesem naszego oświatowego środowiska, zapraszamy kierownictwo oświatowej „Solidarności” do rozmów w celu wypracowania wspólnych działań w obronie jakości kształcenia, zwiększenia nakładów na edukację i godnego życia pracowników oświaty.

Koleżanki i Koledzy!

Bądźmy razem, aby politycy zrozumieli, że nie są w stanie podzielić środowiska oświatowego!

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Sławomir Broniarz /-/

List prezesa ZNP z okazji nowego roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/2019, który jest kolejnym etapem wdrażania trudnej i krytykowanej reformy. Zmian autorstwa Anny Zalewskiej od września jest wiele. Oto te najistotniejsze dla naszego środowiska:

  • nowy sposób oceny pracy. Nauczyciele będą obowiązkowo oceniani co trzy lata według nieporównywalnych zasad, ponieważ w każdej szkole powstaje inny regulamin ze wskaźnikami oceniania.
  • nowe reguły awansu zawodowego. Uzyskanie najwyższego stopnia awansu, a tym samym wyższych zarobków, potrwa o pięć lat dłużej.
  • likwidacja kolejnego dodatku – na zagospodarowanie.

Zmiany w statusie i awansie zawodowym nauczycieli oceniamy bardzo negatywnie. Nie podniosą one prestiżu zawodu nauczyciela, natomiast coraz częściej stają się powodem podjęcia decyzji o rezygnacji z pracy w szkole lub przedszkolu. Niestety, to już się dzieje!

Czytaj dalej