Wznowienie działalności Oddziałowej Sekcji Sportowo-Turystycznej

Dnia 5 września 2019 r. odbyło się zebranie wyborcze Oddziałowej Sekcji Sportowo-Turystycznej. Przewodniczącą sekcji została wybrana Prezes Ogniska ZNP w VIII LO Samorządowym – koleżanka Iwona Krysian.

Podczas spotkania ustalone zostały podstawowe cele działalności Oddziałowej Sekcji Sportowo – Turystycznej. Za istotne uznano dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie członków ZNP poprzez sport, rekreację ruchową i różne formy turystyki.

Ustalono, że OSST będzie realizowało i koordynowało zadania w dziedzinie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród członków ZNP oraz ich rodzin, we współpracy z przedszkolami, szkołami,  organizacjami społecznymi, samorządowymi, klubami sportowymi, tworząc sprzyjający klimat w swoim otoczeniu dla rozwoju kultury fizycznej.

Podczas zebrania omówiono priorytety działania Oddziałowej Sekcji Sportowo – Turystycznej.

  • Rozpoznanie, rozbudzanie i kształtowanie potrzeb rekreacyjnych, sportowych i turystycznych.
  • Przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości szeroko pojętej kultury fizycznej.
  • Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, sporcie, turystyce i rekreacji.
  • Tworzenie warunków dla rozwoju sportu amatorskiego, rekreacji i turystyki.
  • Tworzenie warunków uczciwej rywalizacji, w duchu zasady fair play.

Uczestnicy zebrania przedstawili swoje pomysły dotyczące działań sekcji. Chcieliby w tym roku szkolnym zorganizować: rajd rowerowy, spływ kajakowy, wędkowanie, kulig, wyjazd na narty, turniej szachowy, rajd pieszy. Podczas kolejnego spotkania ustalony zostanie szczegółowy plan działań Oddziałowej Sekcji Sportowo -Turystycznej. O terminie zebrania Ogniska zostaną poinformowane drogą e-mailową.

Informację przygotowała: kol. Iwona Krysian.