List prezesa ZNP do Rodziców i Nauczycieli

znp20200331

Drodzy Rodzice!

Pandemia koronawirusa wywołała także kryzys w edukacji. Z dnia na dzień zajęcia w szkołach, przedszkolach i placówkach zostały zawieszone, a lekcje przeniesione do internetu. Od 25 marca wprowadzono obowiązkową realizację podstawy programowej na odległość, choć nie ma żadnych systemowych rozwiązań w tym zakresie, nie ma sprzętu dla uczniów i nauczycieli, dostępu do bezpłatnego internetu, narzędzi cyfrowych i platform edukacyjnych, ani też doświadczenia, jak należy to robić.

Wszyscy zostaliśmy pozostawieni sami sobie i staramy się sprostać nowym wyzwaniom, pomimo wielu trudności od nas niezależnych, jak problemy z serwerami czy sprzętem. Organizujemy kształcenie online, mając świadomość, jak wielkie jest to wyzwanie dla wszystkich. I dla nas nauczycieli i dla rodzin uczniów, a przede wszystkim dla samych dzieci.

Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Doceniamy Wasz wysiłek i zaangażowanie, szybkie przystosowanie się do nowych warunków pracy, które sami musicie sobie organizować we własnych domach.

W tych nowych i trudnych warunkach to Wy zdaliście egzamin. Pokazaliście, że na nauczycielach można polegać w każdej sytuacji! Należą się Wam wielkie podziękowania!

Życzymy Wam dużo sił i wytrwałości, bo wiele wskazuje na to, że jako społeczeństwo potrzebujemy czasu na uporanie się z tą pandemią. Będziemy z Wami w tym trudnym okresie!

Bądźmy razem i wspierajmy się nie zapominając, że najważniejsza w tej chwili jest ochrona zdrowia i życia naszych uczniów, ich rodzin, nas samych i naszych najbliższych.

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

Biuro Oddziału ZNP będzie pracować zdalnie

Informuję, że od poniedziałku 16.03.2020 r. do odwołania biuro Oddziału ZNP będzie pracować zdalnie od godziny 8.00 do 15.00.

Wszelkie informacje będą udzielane telefonicznie lub e-mailowo pod numerami:

 • Grzegorz Sikora – 601 557 160, e-mail czestochowa@znp.edu.pl
 • Wioletta Koźlik – 697 024 149, e-mail wkozlik@znp.edu.pl
 • Edyta Książek – 695 228 133, e – mail eksiazek@znp.edu.pl
 • Beata Nowak – 697 024 094, e-mail beatanowak@znp.edu.pl

Życzę dużo zdrowia
Pozdrawiam

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

OPINIA PRAWNA ZNP: Wynagrodzenie za czas przestoju w związku z zamknięciem szkół

Nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

1. Dyspozycja art. 91c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (dalej KN) w tego typu sprawach odsyła do treści ustawy Kodeks pracy (dalej k.p.).

Zgodnie z treścią art. 81 § 1 k.p. pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

W tym czasie pracodawca może jednak powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę (art. 81 § 3 k.p.). Tak więc w ramach swoich obowiązków nauczyciel jest zobowiązany realizować inne zajęcia wskazane przez pracodawcę.

Zatem normy prawa pracy przewidują sytuację, kiedy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, pracownik nie może wykonywać pracy, mimo że zgłasza swoją gotowość do jej podjęcia. Wówczas pracodawca ma obowiązek wypłacać pracownikowi wynagrodzenie, o którym mowa w art. 81 § 1 k.p., przez cały okres przestoju w pracy.

2. W odniesieniu do pracowników administracji i obsługi pracujących w szkołach odnośnie wynagrodzenia w czasie, gdy szkoła jest zamknięta, analogiczne zastosowanie będzie miała dyspozycja art. 81 § 1 k.p. – na zasadzie odesłania z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.).

Szkolenie ZNP

W dniach 1-3 marca w Gmachu Zarządu Głównego ZNP w Warszawie odbyło się szkolenie Prezesów Ognisk oraz Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie, w którym udział wzięło niemal 70 osób.

Głównymi celami szkolenia były:

 • pogłębienie wiedzy na temat 115-letniej historii i tradycji ZNP
 • wspomaganie ognisk ZNP w realizacji zadań statutowych
 • wymiana doświadczeń
 • integracja aktywu związkowego

Tematyka szkolenia obejmowała:

 • karty z historii ZNP
 • informacja prawna – zmiany w przepisach prawa oświatowego w 2020
 • organizacja pracy ogniska
 • aktualne działania ZNP
 • organizacja pracy w ZG ZNP
 • zmiany w statucie ZNP

Panele szkoleniowe prowadzili:

 • kol. Sławomir Broniarz – Prezes ZG ZNP
 • kol. Grzegorz Gruchlik – wiceprezes ZG ZNP
 • kol. Krzysztof Stradomski – prawnik ZG ZNP
 • kol. Grzegorz Sikora, kol. Edyta Książek oraz kol. Wioletta Koźlik – Prezydium ZO ZNP w Częstochowie

Inicjatywa obywatelska 2020: Godne płace!

znp20200228

Marszałek Sejmu RP 20 lutego 2020 r. wydała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu „Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej popierającego projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela”. Fakt ten oznacza, że możemy zbierać podpisy! #Inicjatywa2020

Uwagi organizacyjne dla ogniw ZNP:

 • podpisy zbieramy do 26 kwietnia br.
 • Okręgi ZNP powinny je sukcesywnie przekazywać do Biura Zarządu Głównego ZNP najpóźniej do 5 maja.

Dokumenty:

źródło: ZG ZNP